A

Hakemuksen liitteiden toimittaminen

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa Sastaman Vuokratalot Oy:lle heti asuntotarjouksen saamisen jälkeen – ei siis vielä hakemusta täytettäessä. Hakijan tulee tarjouksen saatuaan toimittaa liitteenä todistukset seuraavista: 

Tulot: 
• työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma (tilinauha)
• eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
• työttömältä viimeisin maksulipuke maksetusta päivärahasta/työmarkkinatuesta
• yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
• äitiyslomalla tai kotihoidontuella olevalta viimeisin maksulipuke tai kopio päätöksestä
• kuntoutettavalta viimeisin maksulipuke tai kopio kuntoutustukipäätöksestä

Verotiedot:
• verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, kaikilta yli 18-vuotiailta

Opiskelija:
• opiskelutodistus

Varusmies:
• palvelustodistus tai kopio palvelukseen astumismääräyksestä

Omaisuus:
• mikäli omistatte osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee toimittaa selvitys omaisuuden nykyarvosta sekä mahdollisista veloista. Jos luopuminen on tapahtunut, tulee antaa selvitys nettovarallisuudesta.

Irtisanominen/häätö:
• jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta/oikeuden häätöpäätöksestä

Määräaikainen vuokrasopimus:
• jäljennös vuokrasopimuksesta

Avioero:
• avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

Asunnottomuus:
• selvitettävä missä oleskelee ja miksi on joutunut asunnottomaksi

Alle 18-vuotias:
• huoltajien suostumus sekä syntymäaika

Mahdolliset muut liitteet:
• raskaustodistus
• lääkärintodistus (jos terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen)
• maksettava elatusapu 
• valtion takaamien opintolainojen määrä
• Oleskelulupa ta rekisteröintitodistus